اعضای خانه

axs444

 

 

 

دکتر مریم دلاوری
دکتری تخصصی روانشناسی
روانشناس کودک و نوجوان
مدیریت خانه هدایتگری فرهاد

 Drmaryamdelavari

   
 ax3333

 

 

 

زهرا فیروزی
مدیر داخلی

   
ax22222

 

 

 

زهرا گلبندی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس کودک و نوجوان

 Zahragolbandi

   
ax11111

 

 

 

ریحانه حق پرست
روانشناس کودک

 Reyhane_haghparast

   
photo 2021 09 20 18 06 41

 

 

 

نجمه سالارحاجی
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
روانشناس کودک و نوجوان