آینده سازی

در گروه کسب و کار نوجوان جلسه هایی را با متخصصان یک حوزه تشکیل میدهیم. با فردی که در رشته ای درس خوانده و در حال حاضر در شغلی مرتبط با آن رشته مشغول به کار است، کسب درآمد دارد و سختی و چالش های آن شغل را میداند.
ما معتقدیم که نوجوان ها باید چالش ها و مزیت های یک شغل را از زبان متخصص آن رشته بشنوند و نه از مشاوران تحصیلی یا اطرافیانشان.
پوستر جلسه هایی که تا حال حاضر تشکیل شده است را در پایین ببینید.
برای شرکت نوجوان تان در این جلسه ها به شماره واتس اپ 09309678399 پیغام دهید.

no2 no1
   
no3 no4
   
no5