وسواس

 

51O89RS8cL. SX348 BO1204203200 41UeRscrfpL. SX386 BO1204203200

عنوان: درمان شناختی رفتاری برای وسواس کودکان (راهنمای درمانگر و کتاب کار)

پیاسنتینی و همکاران، 2007
ویژگی: یک راهنمای گام به گام درمان وسواس است که علاوه بر درمان کودک به آموزش خانواده نیز می پردازد.

 

 
51b0AKW5y8L. SX347 BO1204203200 عنوان: حاضرجوابی به وسواس
مارچ و بنتون، 2007
ویژگی: مخاطب اصلی این کتاب کودکان مبتلا به وسواس و خانواده آنان می باشد و یک کتاب خودیاری محسوب می شود. البته درمانگران نیز می توانند از آن استفاده کنند.
398 عنوان: اختلال وسواسی جبری: درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان
پلی ویت و تیم ویلیامز، 2010. مترجم: سپیده سلطان محمدلو و همکاران
انتشارات: ارجمند
ویژگی: با اینکه مانند دو کتاب قبل یک راهنمای گام به گام درمان محسوب نمی شود، اما اجزای اصلی درمان وسواس را معرفی می کند و به ویژه در مورد آموزش شناختی در وسواس نکات خوبی را آموزش می دهد.