اتاق راز

raz
 اینجا اتاق راز است
چرا؟
چه رازی در این اتاق است؟
هر کس به خانه هدایتگری فرهاد می آید سوال می پرسد که چرا در یک موسسه یکی از اتاق ها فرش داره؟
من میخواستم برای همه نیازها پاسخی داشته باشیم. پس به این فکر کردم که اگر والدی بخواهد کودکش را بخواباند، اگر فردی نتواند روی صندلی بنشیند، اگر فردی بخواهد کمی استراحت کند، اگر زمان اذان باشد و یک نفر تمایل به عبادت داشته باشد و اگر بخواهیم فعالیتی را روی زمین انجام دهیم به چنین اتاقی نیاز داریم.
پس اینجا را فرش کردیم، جانماز و قرآن گذاشتیم و چند پشتی سنتی برایش درست کردیم
راز این اتاق در سادگی و پاسخگو بودنش است