دورهمی علمی

f3
مکتب فرهاد نام گروهی از جوانان این سرزمین است که با شعار "با هم رشد کنیم" دور هم جمع شده اند. آنها یک دیدگاه مشترک دارند: از سالها پیش تا حال حاضر افراد زیادی از مهمترین دارایی هایشان در مسیر پیشرفت کشور هزینه کرده اند. بعضی ها با قلمشان، بعضی ها با سخن وری شان و عده ای با جان شان.

در مکتب فرهاد قرار است بدون انتظاری برای جبران شدن از دارایی هایمان برای پیشرفت کشورمان هزینه کنیم. گاهی با اموالمان، گاهی با آموخته هایمان، گاهی با ایده هایمان و حتی گاهی فقط با یک لبخند به یک دردمند، تا همه ایرانیان از شمال و جنوب و شرق و غرب با هم رشد کنیم. فرهاد نیز یکی از فرزندان این دیار است که سال ها پیش در این مسیر از جانش گذشت و مادرش از تنها فرزندش. و ما اسم مکتب مان را از او به یادگار داریم

 
dor
دورهمی های علمی یکی از فعالیت های مکتب فرهاد است که در راستای هزینه کردن از آموخته هایمان برای پیشرفت کشور انجام می شود
هر گاه به شهری برای برگزاری کارگاه می روم، در محیطی خارج از کارگاه با دانشجویان روانشناسی و والدین دور هم جمع می شویم تا دانشجویان سوالهای خود را بپرسند و جواب بگیرند، همچنین والدین هم می توانند با روانشناسان کودک شهر خود آشنا شوند، سوالات خود را مطرح کنند و در مورد چگونگی حل آنها راهنمایی بگیرند.حضور در این دورهمی رایگان است
dor2

 

 

بوشهر

 dor1

 

 

شیراز

dor3

 

 

قشم

dor5

 

 

شیراز

 dor6

 

بوشهر

dor4

 

 

قشم

 dor7

 

 

بندرعباس

 dor9

 

 

شیراز

 dor14

 

 

بندرعباس

dor15

 

 

بوشهر

dor12

 

 

شیراز

 dor8

 

 

بندرعباس

 dor17

 

 

شیراز

dor18

 

 

شیراز